програма роботи з обдарованими дітьми

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи_______ О.М.Мураховська

 

 

 

Програма роботи з обдарованими дітьми

з предмету

«Англійська мова»

(3-9 клас)

2012-2017р.р.

 

 

 

 

 

                                                                                     

Пояснювальна записка

     Мета Програми роботи з обдарованими учнями з англійської мови – це комунікативна діяльність учнів, тобто практичне володіння іноземною мовою. Завдання вчителя – активізувати діяльність кожного обдарованого учня в процесі навчання, створити ситуації для творчої активності. Важливим компонентом виступає використання нових інформаційних технологій, що відкриває великі можливості для розширення освітніх меж, безсумнівно, несе в собі величезний мотиваційний потенціал і сприяє принципам індивідуалізації навчання.   

Виклики часу, які ставить перед вчителями англійської мови сьогодення, щодо вивчення  предмету «Англійська мова» є формою визначення рівня теоретичних та практичних знань учнів – старшокласників, а також їх готовності до поглибленого вивчення  іноземної мови.  Саме життя вимагає, щоб вивчення іноземної мови враховувало потреби, мотивації і ресурси  обдарованих дітей, адже вони – майбутнє  нашої держави, яка рухається впевнено у Європу. Тому,  необхідно зосередити всі зусилля на формуванні і навчанні конкурентно - спроможного, високоосвіченого українця.

Програма  роботи з  обдарованими дітьми  передбачає виконання наступних завдань:

– Здобути високий  рівень володіння практичними навичками користування іноземною мовою, що складають набуту в процесі навчання комунікативну компетенцію учнів-старшокласників;

– Набуття старшокласниками  базових, відповідно до  методичних рекомендацій та вимог вивчення іноземних мов у школі- знань, умінь та навичок;

– Отримати поглиблений рівень знань англійської  мови, як важливого компоненту європейської і загалом світової духовної культури, в її взаємозв’язках з міфологією, релігією, мистецтвом, філософією, історичними процесами.

    На сучасному етапі інтеграції України у суспільний інформаційний простір створюються сприятливі умови для активізації свідомості тих, хто навчається, у напрямку їх можливих зв’язків із зовнішнім  середовищем. Тому необхідною умовою навчання англійської мови обдарованих учнів стає формування комунікативної компетенції.

    Комунікативна компетенція передбачає здатність сприймати, розуміти та використовувати іноземну мову відповідно до умов комунікації, найбільш важливими з яких є сфери та ситуації спілкування з урахуванням фактора адресату і характеру взаємодії співрозмовників. У структурі комунікативної компетенції виокремлюються такі її складники: лінгвістична, мовленнєва та лінгвокраїнознавча компетенції. Лінгвістична компетенція охоплює знання системи мови за її рівнями: фонетичним, морфологічним, лексичним, словотвірним, синтаксичним, а також знання орфоепічних, граматичних, лексичних та стилістичних норм іноземної мови.

    Мовленнєва компетенція полягає в володінні способами формулювання думок за допомогою знань мови в різних комунікативних ситуаціях, сферах спілкування і різних видах мовленнєвої діяльності. До мовленнєвої компетенції відносяться також уміння та навички використовувати базовий словник в усній та письмовій формі в обсязі програмних вимог (близько 2500 лексичних одиниць) у рецептивних та продуктивних видах мовленнєвої діяльності.

   Лінгвокраїнознавча компетенція включає в себе знання про основні особливості соціокультурного розвитку країни, мова якої вивчається, та вміння організувати свою мовленнєву поведінку відповідно до них.                

Принципи роботи з обдарованими учнями

 - індивідуалізація навчання;

 - принцип випереджальне навчання;

 - принцип комфортності в будь-якій діяльності;

 - принцип різноманітності пропонованих можливостей для реалізації здібностей учнів;

 - зростання ролі позаурочної діяльності;

 - принцип розвиваючого навчання;

 - принцип максимальної різноманітності наданих можливостей для розвитку особистості;

 - принцип зростання ролі позаурочної діяльності;

 - принцип індивідуалізації та диференціації навчання;

 - принцип створення умов для спільної роботи учнів за мінімальної участі вчителя;

 - принцип свободи вибору учням додаткових освітніх послуг, допомоги.

Очікувані результати:

•  уміння здійснювати  усномовленнєве спілкування (у монологічній та діалогічній формах);

•  уміння розуміти зі слуху зміст автентичних текстів;

•  уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею;

•  уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань;

•  уміння адекватно використовувати досвід набутий у вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння мовою іноземною;

•  уміння використовувати у разі необхідності невербальні засоби спілкування за умов наявних мовних засобів.

Роль проектної діяльності у розвитку обдарованої учнівської молоді

З впровадженням нових Держстандартів посилюється значимість принципів індивідуалізації і диференціації навчання, великого значення набуває використання проектної методики та сучасних технологій навчання іноземної мови (у тому числі інформаційних). Тому в своїй роботі я широко використовую метод проектів, і відповідно до програми з англійської мови на заключному уроці кожної теми учням пропонується підготувати проект. Робота над проектом сприяє розвитку критичного і творчого мислення учнів, орієнтує їх на самостійну діяльність. Тема проектів, рівень складності змісту вибирається у відповідності з інтересами і рівнем мовної підготовки дітей. Працювати за проектною методикою починають учні з 3 класу.

    По-перше, необхідно вибрати проект, який цікавий для тебе. По-друге, у груповому проекті необхідно розподілити ролі та обов'язки у відповідності з інтересами і можливостями кожного учасника проекту. Проект повинен бути акуратно і яскраво оформлений. Для роботи над темою необхідно використовувати додаткову літературу, Інтернет. Щоб успішно захистити проект на уроці, необхідно опрацювати текст проекту вдома.

      У 3-6 класах учні виконують творчі індивідуальні проекти невеликого обсягу. Працюючи над проектом, діти вчаться мислити самостійно, знаходити і вирішувати проблеми, залучаючи для цієї мети знання з різних областей, вміння прогнозувати результати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

      Тема проекту, обрана в 6 класі, більш детально розробляється учнями в 7-9 класах. При цьому варіанти проблем в рамках наміченої тематики можуть бути різні у кожної групи. Наприклад, щорічні цикли про Україну включають в себе в 6 класі тему «Моя сім'я», в 7 класі - «Моє рідне місто», «Київ», «Пам'ятні місця», у 8 класі - «подорож Україною», в 9 класі - « Відомі люди України », а в 9 класі всі проектні роботи об'єднуються в узагальнюючий проект за темою «Україна – моя  Батьківщина».

     Презентація проектів проходить у формі доповідей, презентацій або рольової гри на уроці,  конференції.

     Розкриваючи особливості кожної з використовуваних технологій, можна визначити, які саме компетентності вони розвивають в учнів:

 • інформаційно-комунікаційна компетентність — здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань;
 • комунікативна компетентність — здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані,  навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;
 • міжпредметна компетентність — здатність учня застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і освітніх галузей;
 • предметна компетенція — сукупність знань, умінь та характерних рис у межах змісту конкретного предмета, необхідних для виконання учнями певних дій з метою розв’язання навчальних проблем, задач, ситуацій;
 • проектно-технологічна компетентність — здатність учнів застосовувати знання, уміння та особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності;
 • соціальна компетентність — здатність особистості продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі.

Лексичний матеріал

Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: префіксів a-, after-, anti-, arch-, be-; bi-, by-, contra-, de-, dis-, ex-, extra-, fore-, in-, im-, inter-, intra-, ir-, mid-, mis-, non-, out-, over-, post-, pre-, pro-, re-, retro-, semi-, sub-, super-, trans-, ultra-, un-, under-, up-, vice-; суфіксів іменників: -ade, age -al, -an, -a/ence, -a/ency, -a/ent, -ar(d), -asm, -ast, -at(e), -cy, -dom, -ee(r), -er, -(e)ry, -ess, -et(te), -hood, -ic, -ice, -ics, -ie/y, i/yer, -ine/ina, -ing, -ion, -ism, -ist, -ite, -kin, -let, -ling, -ment, -ness, -oid, -or, -ory, -o(u)r / eur, -ship, -ster, stress, -th, -tion (-sion), -(i)tude, -(i)ty, -ure, -y; прикметників: -able, ible, -acious, -al, -(e)an, -ian, -ane, -ant/ent, -ary/ory, -ate/ete,-ite/ute, -ed, -e(r)n, -ese, -esque, -fold, -ful, -ic, -ine, -ish, -ive, -less, -like, -ly, -ous, -some, -ward, -y; дієслів: -ate, -en, -er, -(i)fy, -ish, ize/ise, -ute/ite, числівників: -teen, -ty, -th; прислівників: -fold, -long, -ly, -ward(s), -wise/ways.

Фонетика

1.   Система голосних звуків. Правила читання.

2.   Система приголосних звуків. Правила читання.

3. Інтонація. Основні інтонаційні моделі. Інтонація різних типів висловлювань.

Морфологія

1.   Іменник, морфологічні характеристики. Категорії роду, числа, відмінка.

2.  Артикль, його види. Вживання артикля.

3. Прикметник, морфологічні та синтаксичні характеристики. Якісні, відносні прикметники.

4. Займенник. Класифікація.

5. Числівник. Кількісні, порядкові числівники.

6. Дієслово. Морфологічна структура. Граматичні категорії (час, стан, спосіб). Модальні дієслова.

7. Безособові форми дієслова (герундій, інфінітив, дієприслівник).

8. Прислівник.

9. Службові частини мови.

Синтаксис

1. Просте речення. Структура. Головні члени речення. Другорядні члени речення.

2. Порядок слів.

3. Складносурядне речення. Сполучники сурядності.

4. Складнопідрядне речення. Сполучники підрядності. Типи підрядних речень.

Творчі завдання

Обдарованим учням пропонується до виконання вправи як репродуктивно-продуктивного, так і комунікативного характеру. Репродуктивно-продуктивні вправи передбачають різного роду  структурні одиниці : вербальні (ключові слова, написання плану), вербально-наочні (написання резюме тощо). Завдання креативного типу зорієнтовані на розвиток розумових операцій: формулювання написання анотацій тексту, статті, відгуку.

Практична граматика

Речення. Структура речення. Розділові запитання. Наказовий спосіб. Питально-заперечні речення. Місце додатку в реченні. Підрядні речення наслідку. Сполучники. Короткі конструкції для згоди. Конструкція There is/are. Безособові речення.  

Дієслово. Типи дієслів за змістом. Present Simple (Indefinite). Present Continuous (Progressive). Головні форми дієслова. Present Perfect Continuous (Progressive). Past Simple (Indefinite). Past Continuous (Progressive). Present Perfect. Past Perfect (Continuous). Future Simple / Be Going to. Future Simple / Present Continuous. Future Continuous. Future Perfect (Continuous). Aspect.

Іменник. Множина. Злічувані і незлічувані іменники. Множина іменників. Присвійний відмінок. Артикль. Найбільш типові випадки вживання артикля із загальними іменниками. Найбільш типові випадки вживання артикля з власними іменами. Найбільш типові випадки вживання артикля з географічними назвами. Найбільш типові випадки вживання артикля з іншими власними іменами та іменниками.

Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Інші конструкції для порівняння об'єктів (понять).

Займенник. Особові та присвійні займенники. Зворотні займенники. Неозначені та заперечні займенники. Кількісні займенники. Означальні займенники. Взаємні займенники. Сполучні займенники. Вказівні займенники. Питальні займенники.

Прислівник. Прості та похідні прислівники. Прислівники, які збігаються з іншими частинами мови. Ступені порівняння прислівників.

Прийменник. Просторові прийменники. Прийменники напрямку руху. Прийменники часу. Прийменники, що вказують на спосіб пересування або виготовлення. Прийменники для передачі відмінкових відносин.

Числівник. Утворення порядкових числівників. Вживання числівників hundred, thousand,

million.

Пасивний стан дієслова. Основні компоненти речення. Схема речення у пасивному стані. Причини вживання структур пасивного стану. Форми часу та виду в пасивному стані. Каузативні конструкції.

Модальні дієслова. Can, could, must, should, may…

Непряма мова. Узгодження часів. Розповідні речення. Питальні речення. Загальне запитання. Спеціальне запитання. Розпорядження, прохання, поради і пропозиції.

 Неособові форми дієслова. Інфінітив. Дієприкметник. Герундій .

Умовні речення. Речення з реальною умовою. Умова й результат, які відносяться до теперішнього часу. Умова й результат, які відносяться до минулого часу. Умова й/або результат, які відносяться до майбутнього часу. Речення з нереальною умовою. Нереальна умова у теперішньому часі. Нереальна умова у минулому часі . Результат у теперішньому часі. Результат у минулому часі. Речення з wish. Wish, яке відноситься до теперішнього часу. Wish, яке відноситься до минулого часу.

Шляхи реалізації Програми

1.Читання художньої літератури в оригіналі з подальшим обговоренням.

2. Користування відеотекою ресурсних центрів.

3.Написання рецензії по книзі або фільму.

4. Дистанційне виконання додаткових граматичних вправ з довідників та посібників.

5. Практика непідготовленого усного мовлення.

6. Робота с прислів’ями та фразеологізмами.

7. Виконання вдома діагностичних тестів он-лайн.

8. Підготовка до участі в конкурсах  «Гринвіч», «Олімпус», «Puzzle».

9. Художній переклад віршів.

10. Творчі завдання он-лайн.

11. Написання творів -роздумів.

12. Підготовка до олімпіад.

Thematic part

 1. PEOPLE, FAMILY AND SOCIAL LIFE.
 2. HOME.
 3. SCHOOL.
 4. WORK.
 5. SHOPPING AND SERVICES.
 6. TRAVELLING AND TOURISM.
 7. CULTURE AND FREE TIME.
 8. SPORT.
 9. HEALTH.
 10. NATURE AND ENVIRONMENT.
 11. SCIENCE AND TECHNOLOGY.
 12. Свята і традиції.
 13. Плани на майбутнє. Освіта. Вибір професії.
 14. Відпочинок і дозвілля.
 15. Людина: зовнішність, характер.
 16. Природа і навколишнє середовище.
 17. Одяг (види одягу).
 18. Харчування (продукти харчування; улюблені страви, приготування їжі, сервiровка столу,традиції харчування).
 19. Велика Британія (знайомство з визначними місцями Лондона)
 20. Україна ( основні пам’ятки  історії та культури Києва).
 21. Велика Британія (Лондон).
 22. Україна (Київ).
 23. Кіно і театр ( відвідування театру, кінотеатру).
 24. Шкільна бібліотека  (вибір книг для читання, улюблений письменник, поет , книга, літературний герой).
 25. Засоби масової інформації (преса, Інтернет, телебачення і радіо, програми, улюблена радіо-/телепередача).
 26. Музика (музичні стилі, музиканти, композитори, виконавці).
 27. Велика Британія (географічне положення, клiмат, населення)
 28. Україна (географічне положення, клімат, населення).
 29. Молодіжна культура (течії молодіжної культури, молодіжні організації).
 30. Англомовні країни (столиці та великі міста, визначні місця та пам’ятки культури).
 31. Україна (великі міста, пам’ятки культури).
 32. Робота і професія (характеристики   професій, нахили і здібності, вибір професії)
 33. Англомовний світ та Україна. Сучасний англомовний світ.
 34. Моє місце в світі: здоровий спосіб життя в родині; захист прав дитини; гендерні стосунки.
 35. Мистецтво: культура і види мистецтва; видатні митці; музеї і виставки; молодь і мистецтво.

GRAMMAR

Present Tenses,Past Tenses,Perfect Tenses,Future,Conditionals,There is/Іt is,Passive, Modal Verbs: Ability, Obligation, Permission,Modal Verbs: Speculation,Countable and Uncountable Nouns, Articles and Quantifiers,Indefinite Pronouns,Possessives,Adjectives,Reported Speech,Relative Clauses,Linking Words,Prepositions,Verb Patterns,Question Tags

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок плану роботи з обдарованими дітьми 8-9

  1.     Індивідуальні консультації з предмету.

  2.     Анкетування, тестування з метою виявлення обдарованості.

  3.     Створення учнівського портфоліо.

  4.     Підготовка до участі у шкільному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови.

  5.      Підготовка до участі та участь у II етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови.

  6.     Читання автентичних текстів, уривків з творів англомовних авторів

·        “Life is Never a bowl of Cherries” after A.L. Martin

·        “Philip at Blackstable” after  William Somerset Maugham

·        “Ann of Green Gables” by L.M. Montgomery

·        “The moon and the Sixpence” after William Somerset Maugham

  7.     Коментований перегляд серії передач ВВС, British Council

·        Camden Market, Snowdon, Notting Hill, Oxford,Travel and Transport

Зразок плану роботи з обдарованими дітьми 3-7

  1.     Індивідуальні консультації з предмету

  2.     Анкетування, тестування з метою виявлення обдарованості.

  3.     Створення учнівського портфоліо.

  4.     Участь у  Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч».

  5.     Підготовка до участі у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Пазл».

  6.     Читання текстів англійською мовою: “The Old Woman and the Doctor”  (Aesop ‘s fable),“The Last Leaf ” (O’Henry),“Easter”,  “Seasons”

  7.     Коментований перегляд серії Британського мультиплікаційного навчального фільму  “Muzzy”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

з обдарованими дітьми

 на 2015/2016 навчальний рік

 

Мета роботи: пошук талановитих дітей та їх розвиток. Створення оптимальних умов для розвитку особистості та її нахилів. Розробка системи роботи з обдарованими дітьми. Удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя та учня.

Вересень

 1. Мікродослідження в класах (тестування) «Обдарована дитина».
 2. Уточнення   списків Банку здібних та обдарованих учнів.

Жовтень

 1. Шкільні предметні олімпіади та їх аналіз.
 2. Індивідуально-групові заняття з переможцями І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Листопад

 1. Підготовча робота з учасниками олімпіад.

Грудень

 1. Участь у олімпіадах.
 2. Аналіз підсумків ІІ етапу предметних олімпіад,

Січень

 1. Обласний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади,розв’язування типових завдань.

Лютий

 1. Освіта он-лайн.
 2. Робота з батьками здібних та обдарованих дітей.

Березень

 1. Перспективне планування роботи із здібними та обдарованими учнями.

Квітень

 1. Підготовка звіту про роботу із здібними та обдарованими учнями у 2015/2016 н.р.
 2. Свято «АВС» у першому класі

Травень

 1. Узгодження плану роботи з учителями-предметниками.
 2. Підбиття підсумків роботи (діаграми, схеми).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список обдарованих учнів

з предмету англійська мова

у 2015-2016 н.р.

 1. Гарболінська Ангеліна -3 клас
 2. Ткачук Віктор – 3 клас
 3. Григоренко Анастасія- 5 клас
 4. Кабачій Аміна – 5 клас
 5. Гуменюк Олександр – 6 клас
 6. Зубар Максим- 6 клас